Regulamin Serwisu ogłoszeniowego „gieldamam.pl”

Wróć do listy stron


Regulamin Serwisu ogłoszeniowego „gieldamam.pl”

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług

§4 Umowa świadczenia usług

§5 Postępowanie reklamacyjne

§6 Odstąpienie pouczenie obowiązkowi

§7 Odpowiedzialność

§8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§10 Metody Płatności

§11 Postanowienia końcowe

 

 

Wstęp

 

Regulamin Serwisu ogłoszeniowego . Szanowny Użytkowniku niniejszy Regulamin reguluje sposób korzystania z wyżej wymienionego Serwisu ogłoszeniowego , prawa i obowiązki Użytkownika i Serwisu wynikające z obowiązującego prawa. Regulamin składa się z czterech głównych części:

     a) w § od 1 do 3 - znajdują się ogólne uregulowania niniejszego Regulaminu;

     b) w § 4 - został opisany proces rejestracji;

     c) w § od 5 do 7 - zawarto regulacje związane ze stwierdzeniem wadliwości usług jak i prawo odstąpienia od świadczenia i korzystania z usług;

     d) w § od 8 do 12 - zawarto wszystkie pozostałe uregulowania.

 

 

§1 Podstawowe definicje

 

1. Serwis ogłoszeniowy /Usługodawca – Serwis dostępny pod adresem https://gieldamam.pl/. IT-GROUP z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Karpackiej 43B/17, 85-164 Bydgoszcz będący jednocześnie Usługodawcą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7642535752, REGON 301605428

2. Właściciel – IT-GROUP z siedzibą w Bydgoszczy, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7642535752, REGON 301605428.

3. Adres Właściciela – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Sprzedawcy rozumie się przez to następujące dane:

     a) siedzibę: przy ulicy Karpackiej 43B/17, 85-164 Bydgoszcz

     b) adres mailowy: biuro@gieldamam.pl

4. Użytkownik - podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez allemoto.com w ramach Allemoto, na zasadach określonych w Regulaminie.

5. Ogłoszeniodawca - Użytkownik podejmujący działania zmierzające do umieszczenia ogłoszenia w Serwisie ogłoszeniowym Allemoto. 

6. GIELDAMAM - prowadzona przez gieldamam.pl, na zasadach określonych w Regulaminie, Serwis ogłoszeniowy on-line, o charakterze otwartym, dostępna w domenie gieldamam.pl. 

7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegająca na umieszczeniu ogłoszenia za pośrednictwem niniejszego Serwisu ogłoszeniowego. 

8. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem Konta z odpowiednimi funkcjonalnościami.

9. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w serwisie , za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.

10. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Gieldamam.

11. Oferta Serwisu (usługi Serwisu) obejmuje w szczególności usługi:

          * możliwość otrzymywania informacji newsletter, dla subskrybentów tej usługi,

          * tworzenia i zarządzania darmowymi ogłoszeniami użytkownika,

          * przeglądania, odpowiadania na ogłoszenia innych użytkowników, oraz nawiązywania interakcji z użytkownikami,

          * bieżącej informacji o wydarzeniach, np. konferencjach lub zebraniach, projektach, konkursach, plebiscytach przygotowanych dla użytkowników z określonymi uprawnieniami poprzez pocztę elektroniczną,

12. Umowa – umowa zawarta na czas nieokreślony pomiędzy Administratorem a Dostawcą, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Dostawcy będącego Zarejestrowanym Użytkownikiem, usług poszukiwania potencjalnych klientów, w tym elektronicznego przesyłania mu zapytań ofertowych, polecania go Użytkownikom i komunikowania go z nimi, wsparcia i doradztwa konsultantów Administratora (za pośrednictwem Serwisu , mailowo oraz telefonicznie) w zakresie prezentacji oferty usług i produktów Dostawcy, pozyskiwania klientów oraz pozyskiwania i prezentowania ocen i opinii jego klientów w Serwisie - w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku, w ramach umowy Administrator prowadzi także Konto Użytkownika na Platformie zakupowej. 

13. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

14. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie. 

 

 

§2 Postanowienia ogólne

 

1. Serwis ogłoszeniowy niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

2. Serwis ogłoszeniowy oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Usługobiorców jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119).. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis ogłoszeniowy danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zadań Serwisu. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis ogłoszeniowy określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu.

3. Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do korzystania z Serwisu ogłoszeniowego konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych jest Serwis ogłoszeniowy , a dane te podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Zbiór danych osobowych zarejestrowany jest w GIODO – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

5. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione.

6. Administratorem Państwa danych osobowych jest IT-GROUP z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Karpackiej 43B/17, 85-164 Bydgoszcz, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7642535752, REGON 301605428, mail: biuro@gieldamam.pl

7. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:

a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwis ogłoszeniowy prowadzi zbiór danych Użytkowników w/w Serwisu ogłoszeniowego;

b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Serwis ogłoszeniowy ;

c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;

d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Użytkownikowi zgodnie z punktem 7 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

9. Usługobiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis ogłoszeniowy danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady UE 2016/679 (z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE.L. Nr 119). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dochodzenia roszczeń. 

10. Usługobiorca zobowiązuje się do korzystania z Serwisu ogłoszeniowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

11. Usługa wyszukiwania zapytań pozwala Użytkownikowi wyszukiwać i przeglądać Zapytania znajdujące się w Serwisie .

12. Dostęp do danych kontaktowych Pytającego, wymaga wcześniejszej rejestracji Dostawcy.

13. Niezarejestrowani Użytkownicy przeglądający treść Zapytań nie mają dostępu do danych kontaktowych Pytającego.

14. Usługobiorca korzystający z Usług Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji zadań Serwisu i w zakresie który nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

15. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.

 

§3 Warunki świadczenia usług

 

1. Niniejszy Serwis ogłoszeniowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej.

2. Usługa określona w pkt. 1 wymaga dostępu do sieci internetowej.

3. Korzystać z Serwisu ogłoszeniowego można 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu. Platforma zakupowa zastrzega sobie prawo do robienia przerw technicznych celem poprawy funkcjonalności Serwisu oraz naprawy błędów.

4. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

5. Przed wysłaniem zapytania użytkownik musi założyć konto użytkownika.

6. Wymagania niezbędne do korzystania z Serwisu ogłoszeniowego :

     a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

     b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:

          * Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

          * Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

          * Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

          * Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub

          * Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;

     c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

7. Koszty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Użytkownika zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Użytkownik podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

 

 

§4 Umowa świadczenia usług

 

1. Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności jako Ogłoszeniodawca , musi zarejestrować w Serwisie ogłoszeniowym Konto oraz zalogować się do Serwisu. 

2. Rejestracja Konta odbywa się na stronach Serwisu ogłoszeniowego i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.

3. W trakcie rejestracji jako Dostawca Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.

4. Konto Użytkownika [Konto], to wydzielona przestrzeń pamięci w systemie informatycznym opisana: loginem (adres e-mail) i hasłem, dostępna wraz z systemem umożliwiającym pełne korzystanie z oferty Serwisu. Użytkownik ma do wyboru 3 metody utworzenia konta:

          * za pomocą konta w aplikacji Facebook. W przypadku użycia tej metody Serwis gieldamam.pl otrzyma następujące uprawnienia: Twój profil publiczny i adres e-mail.

          * za pomocą konta Google. W tym przypadku Serwis allemoto.com prosi o pozwolenie na: Wyświetlanie adresu e-mail, Wyświetlanie podstawowych informacji o Twoim profilu

          * tworząc konto w Serwisie GieldaMam.pl i w tym przypadku należy podać nick, adres email oraz hasło. Na podany adres email zostanie wysłany link aktywacyjny, który należy aktywować.

          * Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Użytkownika, który ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Każdy Użytkownik ma prawo do utworzenia wyłącznie jednego Konta. Konto jest nieodpłatne. Użytkownik ma prawo nadto do zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta w każdym czasie za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@gieldamam. 

5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.

6. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.

7. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto.

8. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

9. Rejestracja Konta Klienta w Serwisie ogłoszeniowym z wyjątkami co do zasady jest dobrowolna i nieodpłatna.

10. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu .

11. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, dokonują Rejestracji za pomocą odpowiedniego formularza rejestracyjnego poprzez podanie wyszczególnionych w nim danych. Następnie podmioty te przesyłają do allemoto.com kopię dokumentów potwierdzających przedmiotowe dane o prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązek przesłania kopii tych dokumentów nie dotyczy Użytkowników, których przedsiębiorstwo ma siedzibę w Polsce i którzy po dokonaniu Rejestracji dokonali pełnej aktywacji Konta poprzez szybką wpłatę on-line bądź wpłatę przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym z rachunku należącego do podmiotu dokonującego Rejestracji. W imieniu podmiotów, wymienionych w zdaniu pierwszym niniejszego artykułu, czynności, o których mowa powyżej, dokonać może osoba, która posiada stosowne umocowanie.

12. gieldamam.pl zastrzega sobie możliwość żądania przesłania dodatkowych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty, mające siedzibę, zarejestrowaną działalność lub rzeczywiste miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza terytorium Polski. W przypadku, w którym dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim sporządzone są w języku obcym innym niż polski - także tłumaczeń na język angielski. Informację w zakresie dodatkowych dokumentów, które podmioty wskazane w zdaniu poprzednim zobowiązane będą przesłać, zawarte będą w wiadomości e-mail przesłanej przez Gieldamam po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego.

13. By w pełni móc korzystać z usług Serwisu wymagana jest nieodpłatna rejestracja w Systemie informatycznym Serwisu. Podczas rejestracji Użytkownik tworzy Konto, podaje nick, adres e-mail, ustala swoje hasło dostępowe oraz składa dobrowolne oświadczenia o akceptacji Regulaminu, Polityki prywatności, odnośnie przetwarzania danych osobowych. Użytkownik podczas rejestracji ma bezwarunkowy obowiązek podania danych kompletnych, zgodnych z prawdą i aktualnych. Inne metody tworzenia kont w systemie opisane zostały w zapisach niniejszego Regulaminu.

14. Usługodawca uznaje rejestrację za prawidłową, jeżeli Użytkownik poda wszystkie wymagane we właściwym formularzu dane. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Usługodawca skontaktuje się z Użytkownikiem za pośrednictwem posiadanych danych, natomiast jeżeli nawiązanie kontaktu nie będzie możliwe, Usługodawca nie potwierdzi rejestracji i nie utworzy Konta.

15.Umieszczanie ogłoszeń w Serwisie jest bezpłatne przez cały okres 30 dni. Niektóre opcje Serwisu są płatne (wyróżniane ogłoszeń, podbijanie oraz umieszczanie w Ofercie dnia). W każdym przypadku o wysokości opłat Użytkownik Serwisu jest informowany podczas tworzenia i edycji ogłoszenia w Serwisie.

16. Użytkownik, który uzyskał dostęp do danych osobowych innych Użytkowników Platformy, w tym Pytającego obowiązany jest je zachować w tajemnicy i korzystać z nich tylko w celu, w którym zostały udostępnione. Ponadto Dostawca obowiązany jest w takim wypadku przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

17. Umowę o korzystanie z usług Serwisu można rozwiązać:

          * za porozumieniem Usługodawcy i Użytkownika;

          * z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia;

          * Użytkownik może rozwiązać umowę jednostronnie w przypadku braku akceptacji istotnej zmiany Regulaminu, np. wprowadzenie odpłatnej usługi.

          * w uzasadnionych przypadkach, związanych np. z regularnym naruszaniem  Regulaminu przez Użytkownika, Administrator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

§5 Kontakt i postępowanie reklamacyjne (pouczenie obowiązkowe)

 

1.Użytkownik może kontaktować się z GIELDAMAM w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:

     a) Pisemnej na adres: IT-GROUP, ul. Karpacka 43B/17, 85-164 Bydgoszcz

     b) Elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnej z poziomu strony głównej allemoto.com

2. Allemoto może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:

a. pisemnej na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny,

b. elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,

3. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w Gieldamam (login), dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny), numer zapytania, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

 

§6 Odstąpienie (pouczenie obowiązkowe)

 

1. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.

2. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” – w takiej sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru/Usługi w posiadanie przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.

4. Gdy Klient będący Konsumentem odstąpi od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony wówczas z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

5. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy, składając oświadczenie na internetowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając je drogą elektroniczną na adres : biuro@gieldamam lub na adres pocztowy Platformy : IT-GROUP ul. Karpacka 43B/17, 85-164 Bydgoszcz, według wyboru Klienta. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może ale nie musi z niego korzystać. Dla skutecznego odstąpienia wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Platformy.

6. Do zachowania terminu określonego w pkt. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

7. Serwis ogłoszeniowy niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i stosownie poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru/Usługi oraz w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.

8. Serwis ogłoszeniowy niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Serwis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

10. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta m. in. w sytuacji:

     a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

     b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

     c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

     d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

     e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

     f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§7 Odpowiedzialność

 

1. Serwis ogłoszeniowy  nie odpowiada za treści (zarówno słowne jak i graficzne)  udostępniane przez Użytkowników. W przypadku roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub innych przysługujących im praw, Platforma będzie kierowała je niezwłocznie do Usługobiorcy jako podmiotu odpowiedzialnego za treści, a Usługobiorca przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Serwisu ogłoszeniowego .

2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.

4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

5. Jeśli chodzi o prawa autorskie zgodnie z przepisami prawa Twórcy, którego autorskie prawa osobiste zostały naruszone bądź zagrożone, przysługuje Mu przede wszystkim roszczenie o zaniechanie tego działania, o przywrócenie stanu poprzedniego. Jeśli działanie, które wywołało naruszenie, było zawinione Twórca może domagać się zasądzenia zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

6. Zamieszczając ewentualne treści oraz udostępniając je Usługobiorca dobrowolnie je rozpowszechniania. Serwis ogłoszeniowy nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Usługobiorca oświadcza, że:

     a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;

     b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Usługobiorca odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

7. Usługobiorca nie jest uprawniony do:

     a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

     b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności Serwisu ogłoszeniowego .

8. Zabronione jest zamieszczanie przez Usługobiorcę treści które mogłyby w szczególności:

     a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

     b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

     c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

     d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

     e) naruszać słuszne interesy Serwisu;

     f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy zakupowej niezamówionej informacji handlowej (spam);

     g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje - na przykład erotyka, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

     h) propagować poglądy nazistowskie, faszystowskie i im pokrewne.

9. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Usługobiorcę, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Serwisogłoszeniowy  nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

10. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jej dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.

11. Serwis ogłoszeniowy nie odpowiada również za ewentualne szkody urządzeń które korzystają z Platformy, restart urządzenia albo utrata danych na urządzeniu.

12. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji podawanych przez Usługobiorcę.

13. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Usługobiorcę, Usługodawca może zawiesić świadczenie usług bądź rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym umowę z Klientem poprzez wyłączenie/usunięcie aktywnych usług. W tej sytuacji Usługobiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu żadnej z opłat poniesionych na rzecz Usługodawcy.

14. Usługodawca nie udziela Usługobiorcy jakiejkolwiek gwarancji ani wyraźnej, ani domniemanej, co do efektów i przydatności do określonych zastosowań oferty handlowej oraz jakości i ekonomicznych rezultatów działania oferty.

15. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Usługobiorców, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych przez nich z Klientami w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie przez Odwiedzających umowy z Usługobiorcami a w szczególności związane z dokonanymi rezerwacjami, zapytaniami czy zawartymi umowami.

16. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Dostawcą, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania.

17. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Dostawcy względem Pytającego.

18. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu ogłoszeniowego informacji, w szczególności Zapytań i danych Dostawców.

19. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Dostawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Dostawcą, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

20. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

          * zmiany parametrów i funkcjonalności Kont Usługobiorców;

          * cech użytkowych i możliwości Platformy, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i jego funkcjonalności;

          * okresowego wyłączenia Serwisu, związanego w szczególności z jego modyfikacją, konserwacją i naprawą;

          * usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Platformy;

          * zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy,
który narusza postanowienia Regulaminu.


 

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Usługobiorca posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

          * zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

          * zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

          * zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.

3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Usługobiorca może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy usług: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Platforma zakupowa i Usługobiorca wyrażą na to zgodę.

 

§ 9 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 13 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.

3. Serwis ogłoszeniowy informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt/usługę wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. Wszelkie spory między Serwisem ogłoszeniowym a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu ogłoszeniowego .

 

 

§10 Metody płatności

 

1. Zapłaty, przelew na numer konta bankowego: 40 1140 2004 0000 3602 7791 3564

2. Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.

3. Płatności za dodatkowe usługi Serwisu dokonywane są zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu w punkcie: Opcje dodatkowe.

4. Płatności za usługi w Serwisie pobierane są z góry, za pośrednictwem szybkich przelewów on-line obsługiwanych przez firmę Przelewy24

5. Regulamin płatności realizowanych za pośrednictwem Przelewy 24 dostępny jest pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin

 

§11 Postanowienia końcowe

 

1. Serwis ogłoszeniowy honoruje wszelkie prawa Użytkowników przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Platformy zakupowej (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Platformy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. Właściciel Serwisu, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

          * podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

          * osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

          * Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

          * dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)

          * osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego Serwisu ogłoszeniowego nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

6. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania – w sytuacji wyrażenia zgody.

7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:

a) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).

b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);

d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);

e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);

f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),

g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

 

8. Zmieniony Regulamin wiąże Użytkowników jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

9. Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

     a) zmiany przepisów prawa;

     b) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

     c) zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Usługi już realizowane bądź zrealizowane, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili przystąpienia do Usług Serwisu. Serwis ogłoszeniowy o zamierzonej zmianie informuje na stronie co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Usługobiorcy będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa Polskiego.

12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 : /upload/images/FORMULARZ_ODSTĄPIENIA_OD_UMOWY_I.doc

Załącznik nr.2 /upload/images/POUCZENIE_O_ODSTĄPIENIU_OD_UMOWY.doc

Załącznik nr 3 /upload/images/FORMULARZ_ZGŁOSZENIA_REKLAMACJI_.doc

 

 

 

Wypróbuj naszą aplikację:

Google Play